Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DANUBE FLOODPLAIN

Projekt Danube Floodplain

Namen in glavni cilji

Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj ob doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave.

Glavni cilji projekta so:

  • izboljšanje poznavanja področja ohranitve in obnove naravnih poplavnih območij;
  • določitev prihodnjih aktivnosti upravljanja voda, ki bodo vključevale izvedljive ukrepe obvladovanja poplavnih tveganj;
  • izboljšano sodelovanje med deležniki upravljanja voda in obvladovanja poplavnih tveganj na povodju reke Donave.

 

Vsebina in pričakovani rezultati

S poimenovanjem projekta "Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov" (Reducing the flood risk through floodplain restoration along the Danube River and tributaries) je nakazana smer dejavnosti DRSV in partnerjev iz desetih držav na povodju Donave, katerih izkušnje iz preteklih poplavnih dogodkov kažejo, da lahko s skupnim partnerskim pristopom zmanjšamo škodljive posledice poplav druge največje evropske reke in njenih pritokov. Prakse preprečevanja razlivanja vodotokov, ki so bile večinoma omejene na regulacije in gradnjo nasipov in so omogočale hitrejše odtekanje vode v nižje ležeče predele, so se izkazale za nezadosten ukrep za zmanjševanje poplavne ogroženosti.

 

 

Foto 1: Donava, največja reka osrednjega in JV dela Evrope, že tisočletja povezuje in ogroža ljudi in pokrajine ob njej

(Vir: DRSV)

 

 

Obseg naravnih poplavnih območij na povodju se je skozi desetletja drastično zmanjšal, zlasti zaradi intenzivnejše rabe tal, urbanizacije, regulacij rečnih strug in gradnje jezov. Obenem se je povečala poplavna ogroženost, slabša se stanje voda, manjša obseg habitatov, znižuje raven biotske raznovrstnosti in omejuje zagotavljanje ekosistemskih storitev.

Glede na prepoznano problematiko povodja Donave so v projektu določeni posamezni delovni sklopi, v okviru katerih se bodo poiskale rešitve za zmanjševanje poplavne ogroženosti z zavarovanjem in ponovno vzpostavitvijo poplavnih območij:

  • Evidentiranje obstoječih, nekdanjih in potencialnih poplavnih območij;
  • Kreiranje geopodatkovne baze o poplavnih območjih z upoštevanjem hidravličnih, hidroloških, socialno-ekonomskih in ekoloških kriterijev, v sodelovanju stroke in deležnikov (lokalne skupnosti, ekološka društva, turistične organizacije, izobraževalne institucije, itn.);
  • Izdelava priporočil in priročnika za definiranje, vzpostavitev in ohranitev poplavnih območij z namenom optimalnejšega upravljanja z vodami ob upoštevanju protipoplavnih ukrepov in okoljskih ciljev;
  • Deseminacija rezultatov in implementacija na lokalnem, državnem, in na območju celotnega Podonavja.

 

Direkcija RS za vode tudi sicer izvaja strokovne in razvojne naloge v povezavi s programom ukrepov načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti na področju negradbenih ukrepov. Načrt 2017-2021 vsebuje preventivni protipoplavni ukrep z naslovom Identifikacija, vzpostavitev in ohranitev razlivnih površin visokih voda, ki je usmerjen v podrobnejšo identifikacijo, hidrološko in hidravlično preveritev ter vzpostavitev ključnih razlivnih območij visokih voda po posameznih porečjih. Med njimi je porečje Krke, na katerem je območje pomembnega vpliva poplav Kostanjevica na Krki, ki ga bomo vključili kot pilotno območje izvajanja projekta Danube Floodplain. Obravnava pilotnega območja bo omogočila razvoj idejne rešitve za zmanjšanje poplavne ogroženosti z ohranitvijo in obnovo naravnega poplavnega območja.

 

 

Foto 2 in 3: Zmanjšanje poplavne ogroženosti in škodljivih posledic poplav (Kostanjevica na Krki) je mogoče doseči z večjo vključitvijo naravnih poplavnih območij (Krakovski gozd) (vir: ARSO, Atlas okolja; DRSV)

 

Na podlagi preučitve obstoječih razlivnih območij in njihovega stanja bomo določili prihodnje aktivnosti upravljanja voda, ki bodo vključevale izvedljive ukrepe obvladovanja poplavnih tveganj in hkrati izboljšanje ekološkega stanja, ter bodo upoštevali tudi cilje vodne in habitatne direktive (vključitev ukrepov zelene in sive infrastrukture ter naravnega zadrževanja voda, zmanjšanje vpliva hidromorfoloških obremenitev na stanje voda ter ohranjanje in izboljšanje habitatov). Metode in ukrepi projekta bodo lahko uporabljeni na preostalih porečjih in povodjih v Sloveniji.

 

 

Foto 4: Območje pomembnega vpliva poplav Kostanjevica na Krki (vijolična), območje zelo redkih poplav ob Krki in njenih pritokih (svetlomodra) ter Krakovski gozd (vir: DRSV, Atlas voda)

 

 

Več o projektu najdete na spletišču DANUBE FLOODPLAIN.