Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNE IN RAZVOJNE NALOGE UPRAVLJANJA VODA

 Načrt upravljanja z vodami vsebuje:

  • opis stanja vodnih teles površinskih in podzemnih voda,
  • povzetek pomembnejših obremenitev in vplivov človekovih dejavnosti na stanje površinskih in podzemnih voda,
  • prikaz varstvenih, ogroženih in zavarovanih območij po tem zakonu, občutljivih območij po predpisih o varstvu okolja in zavarovanih ter varovanih območij po predpisih o ohranjanju narave, za katere sta pomembna vodni režim in kakovost voda, ter varstvenih vodah po predpisih o ribištvu,
  • prikaz mreže in rezultatov monitoringa stanja voda,
  • opredelitev ciljev upravljanja z vodami in rokov za njihovo doseganje,
  • ekonomsko vrednotenje rabe vode ali naplavin in varstva ter urejanja voda,
  • določitev pogojev ali omejitev rabe in drugih posegov v vodno ali morsko dobro,
  • povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodno pogodbo, ki se nanaša na upravljanje z vodami in način njihovega uresničevanja.
Načrt upravljanja voda (NUV)
Načrt upravljanja z morskim okoljem (NUMO)
Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO)
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
Trajnostno urejanje voda
Trajnostna raba voda
Varstvo voda