Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAČRT UPRAVLJANJA VODA

Države Evropske skupnosti so izbrale skupen pristop k spodbujanju trajnostne rabe vodnih virov in s tem namenom leta 2000 sprejele vodno direktivo (Direktiva 2000/60/ES). S sprejetjem direktive je bila ustvarjena pravna podlaga za varovanje voda. Vodna direktiva uvaja celovit, integriran in  mednarodno usklajen pristop k upravljanju voda, s čimer se zagotavlja trajna zaščita virov in ohranjanje dobrega stanja voda. Vodna direktiva je hkrati krovna direktiva na področju voda, pod svojim okriljem pa združuje še nitratno, kopalno, poplavno direktivo itd.
Glavni okoljskih cilj direktive je doseganje dobrega stanja voda do leta 2015 oziroma najkasneje do leta 2027. Za močno preoblikovana ali umetna vodna telesa je namesto dobrega ekološkega stanja okoljski cilj dober ekološki potencial.
Temeljni namen pri izvajanju Vodne direktive je oblikovanje stroškovno učinkovitih ukrepov za uresničitev njenih ciljev ob uporabi načel, ki jih uvaja (slika spodaj).  Najpomembnejše novosti pri upravljanju z vodami, ki izhajajo iz Vodne direktive, so:

 • doseganje dobrega stanja voda je temelj načrtovanja in sprejemanja odločitev;
 • enotna merila za vrednotenje kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda ter kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda;
 • vrednotenje kakovosti površinskih voda z biološkimi elementi, ki odražajo stopnjo pritiska različnih obremenitev;
 • uvaja načelo »plača povzročitelj obremenitve« in načelo »celovitega povračila stroškov«;
 • upravljanje voda je integralno upravljanje s celotnimi porečji na državni in mednarodni ravni in vključuje vse sektorje;
 • v upravljanje s porečji in v njegovo načrtovanje je vključena javnost.

Osnova za oblikovanje stroškovno učinkovitih ukrepov za doseganje ciljev  Vodne direktive (Poslovenjeno po: EK (2014). Workshop on updating WFD Article 5 analysis and making better use of this information in the second cycle RBMPs; Background Paper. Evropska Komisija, Bruselj, januar  2014)
Za potrebe priprave Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (NUV) in Programa ukrepov upravljanja voda (PU NUV) se na DRSV pripravljajo sledeče strokovne podlage:

 • pomembne zadeve upravljanja voda,
 • opis značilnosti vodnih teles in vodnih območij,
 • analiza obremenitev in presoja vplivov na stanje voda,
 • ekonomska analiza obremenjevanja voda,
 • ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev,
 • predlog programa ukrepov upravljanja voda.