Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO VODA

Varstvo pred onesnaževanjem voda


Podroben pregled virov onesnaževanja in analiza obremenitev ter presoja njihovih vplivov predstavljata pomembno osnovo in izhodišče za vse nadaljnje aktivnosti pri pripravi načrtov.

Odpadna voda iz točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja je vir organskega onesnaževanja in onesnaževanja s hranili, pa tudi onesnaževanja s t.i. nevarnimi snovmi, ki predstavljajo tveganje za vodno okolje (glede na zakonodajo jih imenujemo posebna onesnaževala in prednostne snovi). Viri onesnaževanja, ki so posledica človekove dejavnosti, lahko zaradi izpustov odpadne vode povzročijo poslabšanje kemijskega in/ali ekološkega stanja rek, jezer ali morja. Glede na način, kako onesnaževalo doseže podzemne ali površinske vode, ločimo izpuste, ki se odvajajo neposredno v tla, v tla preko pretočnih greznic, neposredno v reko ipd.

Med točkovne viri onesnaževanja, ki so posledica človekove dejavnosti, prištevamo odpadne vode iz objektov in naprav (točkovni vir) in zajemajo vse izpuste odpadne vode, ki prihajajo v stik s površinsko ali podzemno vodo v znani točki na zelo omejenem prostoru.  Lahko so enkratni, kot je to v primeru ekoloških nesreč, ali stalni.

Med razpršene vire onesnaževanja prištevamo neprečiščene odpadne vode iz gospodinjstev, padavinske odpadne vode, ki kot posledica meteornih padavin odtekajo s kmetijskih in urbanih površin, izcedne vode iz opuščenih odlagališč ali rudnikov, ipd.


Zmanjševanje bioloških obremenitev voda

 

Biološke obremenitve voda so tiste obremenitve, ki lahko imajo neposreden vpliv na organizme, bodisi na njihovo količino ali kakovost. Biološke obremenitve vplivajo na zgradbo in delovanje vodnega ekosistema in s tem na njegovo naravno ravnovesje. Spremembe v ekosistemu pa se odražajo na številčnosti in pogostosti posameznih vrst, genskem potencialu, sposobnosti obnavljanja populacij, pojavljajo se nova obolenja ali paraziti. Med najpomembnejšimi biološkimi obremenitvami je vnos tujerodnih vodnih vrst organizmov. DRSV pripravlja strokovne podlage in izvaja ukrepe za zmanjšanje bioloških obremenitev voda.