Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODNA DOVOLJENJA

Vodno dovoljenje je treba pridobiti za neposredno rabo vode za:

• lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba,
• tehnološke namene,
• dejavnost kopališč,
• pridobivanje toplote,
• namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin,
• izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih,
• pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave,
• gojenje sladkovodnih in morskih organizmov,
• pristanišče in vstopno-izstopno mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah,
• zasneževanje smučišča,
• proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW,
• drugo rabo, ki presega splošno rabo po ZV-1, pa zanjo ni treba pridobiti koncesije po ZV-1 in ne gre za posebno rabo, ker gre za zanemarljiv vpliv na vodni režim ali stanje voda in
• za vse primere rabe vode iz prvega odstavka 118. člena ZV-1, tudi če gre za rabo vode, za katero je treba pridobiti koncesijo.
Za vse zgoraj naštete rabe vode je treba pridobiti vodno dovoljenje tudi v primeru, če se voda odvzema iz javnega vodovoda.
Vlogo za izdajo vodnega dovoljenja je treba vložiti na Direkcijo RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana. Vsebino vloge za pridobitev vodnega dovoljenja določa Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda. V postopku izdaje vodnega dovoljenja se odloča na podlagi ZV-1 in ZUP.
Evidentirana posebna raba vode je raba vode, za katero ni treba pridobiti vodnega dovoljenja, ker gre zaradi količine odvzema ali načina obremenitve za zanemarljiv vpliv na vodni režim in stanje voda in se lahko izvaja na podlagi evidentiranja (1. člen Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode).
Predlog za evidentiranje posebne rabe vode je treba vložiti elektronsko, z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov neposredno prek spletne aplikacije. Evidentiranje posebne rabe vode se zaenkrat še ne izvaja, predviden rok za pričetek uporabe aplikacije je 1. 10. 2019.

 

 

PREGLED IZDANIH DOVOLJENJ ZA RABO VODE