Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZJAVE O VPLIVU PROJEKTA NA STANJE VODA

PRIPRAVA IN PODPIS IZJAVE, DA PROJEKT, FINANCIRAN IZ EVROPSKIH SREDSTEV, NE BO POVZROČIL POSLABŠANJA STANJA VODA

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) je pristojna za obravnavo in izpolnjevanje izjave, da projekt ne bo povzročil poslabšanja stanja voda. DRSV je prav tako pristojna za posredovanje pripravljene izjave v podpis ministru/ministrici na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) in posredovanje s strani ministra/ministrice podpisane izjave vlagatelju.

 

Predmet obravnave so sledeče izjave:

  • Dodatek 2 – Izjava pristojnega organa za upravljanje z vodami,
  • Part C-točka 6 – Application of the Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the field of water policy (Water Framework Directive),
  • Appendix 2 – Declaration by competent authority responsible for water management.

Izjava se pripravi ob upoštevanju s strani vlagatelja posredovanega gradiva (vloge za projekt) in vloge, ki zajema vse relevantne informacije, ki omogočajo pripravo izjave glede vpliva projekta na stanje voda (dostopna na spodnji povezavi).

 

V vlogi je treba zajeti podrobnejši opis projekta s poudarkom na posegih v vodna in priobalna zemljišča oziroma posegih, ki bi lahko vplivali na površinske in podzemne vode tako v času izvajanja kot po izvedbi projekta. V kolikor je za projekt treba pridobiti vodno dovoljenje, vodno soglasje ali mnenje o vplivih projekta na vodni režim in stanje voda ter druga mnenja, pogoje, soglasja in dovoljenja, ki vključujejo presojo vplivov na vode, je le-ta treba priložiti k vlogi za pridobitev izjave.
 
Izjavi Part C - točka 6 in Appendix 2 se pripravita v slovenskem jeziku. V kolikor je potreben prevod v angleški jezik, le-tega zagotovi vlagatelj. Strokovno korektnost prevoda (uporaba pravilne terminologije) preveri DRSV.