Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002 in spremembe) v 203. členu določa, da z dnem uveljavitve tega zakona upravljanje z vodnimi in priobalnimi zemljišči v lasti države preide na ministrstvo, pristojno za vode.

Direkcija Republike Slovenije za vode tako skladno u Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 35/2015 in spremembe) opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči.

V okviru pristojnosti, podeljene z Zakonom o vodah in Uredbo o organih v sestavi ministrstev, pomeni ravnanje s stvarnim premoženjem:

  • pridobivanje vodnih in priobalnih zemljišč,
  • razpolaganje z vodnimi in priobalnimi zemljišči (t.j. prenos lastninske pravice, zlasti prodaja, menjava ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve),
  • upravljanje z vodnimi in priobalnimi zemljišči (obremenjevanje s stvarnimi pravicami, t.j. podeljevanje služnostne in stavbne pravice ter pogodbeno urejevanje razmerij zaradi uporabe ali gradnje vodne infrastrukture.

Skladno z devetim odstavkom 21. člena Zakona o vodah se za razpolaganje z vodnimi in priobalnimi zemljišči, ki jim je prenehal status naravnega vodnega javnega dobra, pridobivanje vodnih in priobalnih zemljišč ter obremenjevanje vodnih in priobalnih zemljišč v upravljanju ministrstva s stvarnimi pravicami, ne uporabljajo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države.

Postopki ravnanja z vodnimi in priobalnimi zemljišči so urejeni z notranjim aktom, Navodilom za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja vodnih in priobalnih zemljišč v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za vode.