Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZPOLAGANJE Z VODNIMI IN PRIOBALNIMI ZEMLJIŠČI

Vodna zemljišča v lasti države niso v pravnem prometu, zato prenos lastninske pravice na pravne ali fizične osebe ni možen.

Za vodno zemljišče s statusom naravno vodno javno dobro pa je mogoče ugotoviti, da ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za vodno zemljišče. V teh primerih se lahko po izbrisu statusa naravno vodno javno dobro:

  • razpolaga s tem zemljiščem zaradi poravnave zapadlih obveznosti do lastnika zemljišča, na katerem je zgrajena ali se namerava zgraditi vodna infrastruktura, ali zaradi zagotovitve nadomestnega zemljišča po Zakonu o vodah,
  • zamenja to zemljišče za drugo zemljišče, na katerem je zgrajena ali se namerava zgraditi vodna infrastruktura, ali zaradi zagotovitve nadomestnega zemljišča po Zakonu o vodah, ali
  • zamenja to zemljišče za drugo vodno ali priobalno zemljišče, s katerim ne upravlja direkcija.

Če je na zemljišču, glede katerega je bila izdana odločba o prenehanju statusa naravnega vodnega javnega dobra, zgrajen objekt lokalne javne infrastrukture, pa zemljiškoknjižno in katastrsko stanje še ni urejeno, lahko ministrstvo ali lokalna skupnost predlaga, da vlada s pogodbo o brezplačnem prenosu tako zemljišče prenese v last lokalne skupnosti na območju, kjer je zgrajen objekt lokalne javne infrastrukture.

Če glede razpolaganja z vodnimi zemljišči po prenehanju statusa naravnega vodnega javnega dobra ni mogoče ravnati, kot je navedeno v prejšnjih odstavkih, se lahko:

  • kmetijska zemljišča prenese v upravljanje upravljavcu s kmetijskimi zemljišči v državni lasti, ali
  • s stavbnimi zemljišči prosto razpolaga.

Oseba s pravnim interesom lahko poda pisno vlogo za kateregakoli izmed naštetih postopkov na naslov: Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana.

 

Prednostno se obravnavajo vloge, kjer se uveljavlja javni interes in pa interes upravljavca vodnih in priobalnih zemljišč po uskladitvi zemljiško-knjižnega stanja z dejanskim.

Direkcija RS za vode izvaja postopke razpolaganja z vodnimi in priobalnimi zemljišči skladno z letnim planom.

Vrednost vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja se določi skladno sPravilnikom o metodologiji za določanje nadomestil v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami (Uradni list RS št. 56/2016).