Skoči na vsebino

NOVICA

Direkcija RS za vode je začela delovati

Direkcija RS za vode je začela delovati 1. januarja 2016 kot novi organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Nastala je po temeljiti reorganizaciji na področju upravljanja voda, njen cilj pa je zagotoviti učinkovito in strokovno načrtovanje ter upravljanje voda. Skladno s sprejetimi sklepi Vlade RS so na direkciji združene vse upravljavske naloge na področju voda s kadrovsko prerazporeditvijo sodelavcev iz Urada za upravljanje voda Agencije RS za okolje, Inštituta za vode RS ter Direktorata za vode in investicije MOP.

Cilj ustanovitve direkcije je vzpostavitev sistema celovitega upravljanja voda: izkoristiti vodni potencial Slovenije kot razvojno priložnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju ter zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev. Sistem celovitega upravljanja voda mora biti organiziran in kadrovsko pokrit na državni, regionalni in lokalni ravni (porečja kot osnovne enote upravljanja voda), zagotavljati pa mora tudi pogoje za učinkovito izvajanje javnih služb, vodenje investicij ter sodelovanje s stroko in deležniki.

Prednostne naloge:

  • priprava ključnih programskih dokumentov s področja upravljanja voda za učinkovito in pregledno upravljanje voda,
  • zagotovitev finančnih in kadrovskih virov za financiranje upravljanja voda za učinkovito izvajanje javne službe in izvedbo investicij, potrebnih za zmanjševanje poplavne ogroženosti,
  • sodelovanje pri mednarodnih pogodbah in projektih ter pridobivanje evropskih sredstev s področja upravljanja voda,
  • učinkovitejše izvajanje upravnih postopkov na področju upravljanja voda (upravljanje premoženja, dovoljenja za posege v prostor in podeljevanje vodnih pravic),
  • priprava strokovnih podlag za zakonske spremembe na področju upravljanja voda,
  • izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture,
  • priprava in vodenje novih investicij v vodno infrastrukturo za zagotavljanje poplavne varnosti.