Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev projekta za zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane

Ljubljana, 11. 5. 206 – V okviru obiska Vlade RS v Osrednjeslovenski regiji se je ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen, udeležila predstavitve načrtov za zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane in si v tem okviru, skupaj z direktorjem Direkcije RS za vode Tomažem Prohinarjem s sodelavci, ogledala jez na Bokalcih ter se sestala s predstavniki MO Ljubljana, občine Dobrova Polhov Gradec, četrtnih skupnosti Rožnik, Rudnik in Vič ter Civilne iniciative za poplavno varnost JZ Ljubljane.

 

Jez na Bokalcih in načrti za zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane

Ob visokih vodah Gradaščice oziroma Malega grabna na širšem območju Bokalškega jezu del visokih vod, ki segajo nad koto terena ob levi brežini Malega grabna, preliva brežino in poplavi območje Vrhovcev. Poplavni tok nato teče med Cesto Dolomitskega odreda in Brdom, vzporedno s strugo Mesne Gradaščice do križanja z Viško cesto, kjer se združi z naslednjim poplavnim tokom iznad Dolgega mostu in skupaj ustvarita poplavno jezero, ki ga na južni strani omejuje nasip železniške proge.


Za preprečitev tega poplavnega toka je predvidena izvedba visokovodnega nasipa na širšem območju Bokalškega jezu oziroma visokovodnega zidu na območju, kjer ni dovolj prostora za izvedbo nasipov na odseku med nasipom avtoceste in Cesto Dolomitskega odreda. Poleg same izvedbe nasipa oziroma zidu je predvidena tudi sanacija vtoka v Mestno Gradaščico (premostitev z zapornico).
Po poplavah septembra 2010 so stanovalci najbolj ogroženih objektov na lastno iniciativo izvedli protipoplavne nasipe iz delno neustrezne zemljine. Ker nasipi niso priključeni na AC nasip oziroma most na Cesti Dolomitskega odreda, jih poplavna voda obteka in še vedno poplavlja Vrhovce, le da je pretok vode nekoliko manjši. Izvedene nasipe je treba delno odstraniti in izvesti nov nasip po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri tem bo treba sanirati celotno območje rastišča japonskega dresnika, ki je bil razsejan z izvedbo tega začasnega nasipa. Okuženo zemljino bo treba prepeljati na trajno deponijo pri Gameljnah.


V skladu s projektnimi pogoji Zavoda za ribištvo Slovenije je na jezu predvidena zamenjava neustrezne in za ribe neprehodne ribje steze. V ta namen je predvidena izvedba dveh objektov, in sicer ribje steze s prekati in hrapave drče za lažji prehod različnih vrst rib in drugega vodnega življa. V času sprejema državnega prostorskega načrta je bil namreč Mali graben z Gradaščico razvrščen v območje Natura 2000.

 

 

Projekt ureditve vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Direkcija Republike Slovenije je  s 1.1.2016 prevzela od Ministrstva za okolje in prostor v vodenje in izvajanje projekt »Ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova Polhov Gradec«.

  

Projekt se izvaja na osnovi sprejete Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec. Ureditve so deljene na dve etapi, in sicer ureditev Malega grabna in drugih ureditev vodne infrastrukture v MO Ljubljana in Občini Dobrova Polhov Gradec ter 2. etapo - gradnja zadrževalnika Razori na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec. Trenutno poteka izdelava projekta za pridobitve gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje za 1. etapo, ponavlja se postopek javnega naročila za izbor inženirja in postopki potrebni za pridobivanje zemljišč potrebnih za gradnjo (geometri, cenilci, odkupovalci).


Sredstva za izvedbo aktivnosti v letu 2016 so zagotovljena iz proračuna RS. Za gradnjo v letu 2017-2020 pa so načrtovani finančni viri v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2014-2020. Vloga za črpanje kohezijskih sredstev bo pripravljena konec leta 2016.


Finančna vrednost del je ocenjena na 41 milijonov evrov, in sicer:
- prva etapa: ocenjena investicijska vrednost del znaša približno 31 milijonov evrov in obsega ureditev - Malega grabna; na hudourniških pritokih v zaledju Gradaščice in na Gradaščici od Dobrove do Polhovega Gradca; območja Kozarje; na območju Gradaščice; Božne in Male vode s pripadajočimi ureditvami ter razbremenilnik s pripadajočimi ureditvami;
- druga etapa: ocenjena investicijska vrednost del znaša približno 10 milijonov evrov in obsega izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika, Horjulke in Ostrožnika s pripadajočimi ureditvami.