Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

1.obletnica ustanovitve Direkcije RS za vode

Ljubljana, 8.9.2016. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na novinarski konferenci predstavilo že izvedene in nadaljnje aktivnosti na področju upravljanja z vodami. Ministrica Irena Majcen je poudarila, da so sprejete spremembe Zakona o vodah postavile temelje za reorganizacijo in ustanovitev Direkcije RS za vode (DRSV) ter podelitev koncesijskih aktov za rabo vode, ki jih MOP prej v desetih letih ni uspel izvesti.

 

Direktor DRSV Tomaž Prohinar je predstavil dosedanje aktivnosti lani ustanovljenega novega organa v sestavi MOP. DRSV je organizirana tako, da je opravljanje nekaterih upravnih nalog varstva voda, urejanja voda in odločanja o rabi voda ter upravljanja vodnih in priobalnih zemljišč organizirano v izpostavah po povodjih, porečjih in območjih. Z ustanovitvijo DRSV in združitvijo nalog s področja upravljanja z vodami v okviru ene institucije so doseženi  sinergijski učinki, saj so sedaj znotraj ene institucije zbrane službe in stroka, ki so doslej delovale v več različnih organih in institucijah.

 

DRSV v slabem letu delovanja beleži pozitivne učinke tako pri upravljanju z vodami kot tudi pripravi normativnih aktov, ki omogočajo poenostavitve in hitrejše poslovanje, za stranke pa zmanjšanje administrativnih ovir. V sodelovanju z ožjim ministrstvom je bil pripravljen Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil, v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami. Gre za administrativno razbremenitev, znatno se bodo pospešili postopki razpolaganja in pridobivanja vodnih zemljišč, stranke pa bodo z objavo plana tudi seznanjene o stanju njihovih vlog.

 

Posebno pozornost posveča DRSV zmanjševanju zaostankov v postopkih podeljevanja vodnih pravic, kjer je opažen trend upadanja zaostankov.

 

V polnem zagonu so kohezijski projekti za zmanjšanje poplavne ogroženosti, izvajajo se vzdrževalna in investicijska dela na vodotokih.

 

Kohezijski projekti

Ureditev vodne infrastrukture JZ dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec ter v Občini Železniki. Ocenjena vrednost teh dveh projektov je  53 mio EUR, od tega bo prispeval Kohezijski sklad EU 85 %, proračun RS pa 15 %. Za oba kohezijska projekta sta bila sprejeta državna prostorska načrta in v nadaljevanju izdelana zahtevana projektna in investicijska dokumentacija. V pripravi sta še dva projekta, ki sta predvidena za financiranje iz regionalnega kohezijskega sklada: ureditev Drave II. faza in Savinje II. faza. Ocenjena vrednost iz regionalnega kohezijskega sklada je 30 mio EUR. V tem primeru pa gre za nadaljevanje že izvedenih prvih faz istih projektov. Za obe fazi so bili sprejeti državni prostorski načrti.

 

Investicije za zmanjšanje poplavne ogroženosti:

 Obnovljen je Ločki jez na Savinji v Mozirju. Izvedena je sanacija na Kamniški Bistrici-III faza na območju Titan-Svit v Kamniku. V izvajanju pa so dela na pregradi Vogršček s pripadajočimi objekti, ureja se visokovodni nasip v Gornji Radgoni, izvajajo se protipoplavni ukrepi za poplavno varnost Grosuplja, ob Voglajni s pritoki v Šentjurju, v teku je meddržavni projekt Slovenija Italija na vodotoku Koren na območju Mestne občine Nova Gorica  in Gorice v Italiji. V pripravi je tudi projekt za protipoplavno ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe.