Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

27. Mišičev vodarski dan

 

Letošnji 27. Mišičev vodarski dan 2016, ki je potekal 7.12 2016 v Mariboru, je bil posvečen upravljanju z vodami v Sloveniji, gradnji objektov vodne infrastrukture in aktualnim projektom s področja upravljanja z vodami ter urejanjem voda. Srečanja se je udeležilo veliko število strokovnjakov z raznih področij, povezanih z vodami. Uvodoma jih je pozdravila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki je v nagovoru poudarila, da je bilo na MOP-u na področju upravljanja z vodami precej delovno leto, v katerem je bilo izvedenih kar nekaj aktivnosti, katere bodo zelo pozitivno pripomogle k bolj aktivnemu in izvedbeno naravnanemu upravljanju vode.

 

Direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar je predstavil ključne aktivnosti prvega leta delovanja direkcije.  Z njeno ustanovitvijo in združitvijo nalog s področja upravljanja z vodami v okviru ene institucije so doseženi sinergijski učinki, saj so sedaj znotraj ene institucije zbrane službe in stroka, ki so doslej delovale v več različnih organih in institucijah. Direkcija RS za vode (DRSV) v slabem letu delovanja beleži pozitivne učinke tako pri upravljanju z vodami kot tudi pripravi normativnih aktov, ki omogočajo poenostavitve in hitrejše poslovanje, za stranke pa zmanjšanje administrativnih ovir.

 

DRSV sledi politiki celostnega upravljanja voda, porečij in izvaja strateške in operativne programe na tem področju. Veliko truda se vlaga v zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za izvajanje rednih vzdrževalnih del na vodotokih in izvajanju investicij v vodno infrastrukturo. Pospešeno potekajo priprave za izvedbo kohezijskih projektov za zmanjšanje poplavne ogroženosti.

 

 V okviru strateških programov načrta upravljanja voda za vodno območje Donave in Jadranskega morja  ter načrta upravljanja z morskim okoljem je sektor za razvoj in plan pripravljal strokovne podlage za načrt upravljanja z vodami in program ukrepov upravljanja voda ter strokovne podlage za izvajanje ukrepov za izboljšanje hidromorfološkega stanja in presoja vplive posegov v vodna in priobalna zemljišča na stanje voda, izdeluje strokovna mnenja za različne posege v vodo itd.

 

V sodelovanju z MOP je bil pripravljen Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil, v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami. Gre za administrativno razbremenitev, znatno se bodo pospešili postopki razpolaganja in pridobivanja vodnih zemljišč, stranke pa bodo z objavo plana tudi seznanjene o stanju njihovih vlog. Posebno pozornost posveča DRSV zmanjševanju zaostankov v postopkih podeljevanja vodnih pravic, kjer je opažen trend upadanja zaostankov.

 

 V nadaljevanju je mag. Suzana Stražar podrobneje predstavila kohezijske projekte za zmanjšanje poplavne ogroženosti v finančni perspektivi 2014-2020. Izpostavila je predvsem projekta, ki sta v fazi oddaje vlog za pridobitev kohezijskih sredstev: projekt »Gradaščica«, ki zajema urbanizirana območja jugozahodne Ljubljane, ter projekt v Občini Železniki.  Ocenjena vrednost je okrog 50 mio EUR, od tega bo prispeval Kohezijski sklad EU 85 %, proračun RS pa 15 %. V pripravi sta še dva projekta, ki sta predvidena za financiranje iz regionalnega kohezijskega sklada: ureditev Drave II. faza in Savinje II. faza. Ocenjena vrednost iz regionalnega kohezijskega sklada je 30 mio EUR. V fazi priprav sta še mednarodna projekta FRISCO 1 - "Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti" in goMURra "Čezmejno usklajeno slovensko-avstrijsko zmanjševanje poplavne ogroženosti".