Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ureditev Grušoveljskega jezu

V juliju 2017 so se pričela izvajati dela na Grušoveljskem jezu na Savinji pri naselju Grušovlje.  V dolžini 140 m gre za najdaljši prečni objekt na celotni Savinji. Jez stabilizira niveleto Savinje in umirja njen tok ter napaja Grušoveljsko strugo, omembe le-te segajo že v čas pred 200 leti.

 

Jez je bil zaradi dotrajanosti in poplav v zadnjem desetletju že močno ogrožen. Nevarnost porušitve je bila že znatna, s čimer bi se popolnoma prekinil dotok vode v Grušoveljsko strugo, sprememba celotnega vodnega režima na Savinji pa bi imela negativne posledice tako za poplavno varnost bližnjih naselij kot tudi na habitate za vodni in obvodni živelj.

 

Direkcija RS za vode je tako v letošnjem letu zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na Grušoveljskem jezu. Ureditev jezu bo tako zajemala: sanacijo in utrditev celotnega temelja jezu, izvedbo novega vrhnjega sloja jezu z novim podenjem, izvedbo steze za prehod vodnih organizmov, razširitev struge Savinje nad jezom, izvedbo dveh stabilizacijskih pragov na odseku pod jezom in ureditev erodiranih brežin pod jezom.

 

Dela so usklajena z lokalnima ribiškima družinama, pridobljeno je soglasje Zavoda za ribištvo Slovenije, kot tudi z Zavodom RS za varstvo narave, pridobljeno je dovoljenje za poseg v naravo, saj se območje jezu nahaja v varovanih območjih Nature 2000, naravne vrednote državnega pomena in ekološko pomembnem območju.

 

Vrednost del je 500.000 EUR. Zaključena bodo oktobra 2017.