Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev ureditve Grušoveljskega jezu

Ljubljana, 27. 11. 2017 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila predstavitve sanacije Grušoveljskega jezu na Savinji, ki ga je v okviru sanacijskih del na Savinji obnovila Direkcija RS za vode. Jez se nahaja nad naseljem Grušovlje v Zgornji Savinjski dolini in je najstarejši, omembe le-tega segajo že v čas pred 200 leti, ter najdaljši, 140 m dolg, prečni objekt na celotni Savinji.

 

Grušoveljski jez na Savinji pri naselju Grušovlje je z dolžino 140 m najdaljši prečni objekt na celotni Savinji. Jez stabilizira niveleto Savinje in umirja njen tok ter napaja Grušoveljsko strugo, omembe le-te segajo že v čas pred 200 leti.
Jez je bil zaradi dotrajanosti in poplav v zadnjem desetletju že močno ogrožen. Nevarnost porušitve je bila že znatna, s čimer bi se popolnoma prekinil dotok vode v Grušoveljsko strugo, sprememba celotnega vodnega režima na Savinji pa bi imela negativne posledice tako za poplavno varnost bližnjih naselij kot tudi na habitate za vodni in obvodni živelj.

 

Ureditev jezu je tako zajemala: sanacijo in utrditev celotnega temelja jezu, izvedbo novega vrhnjega sloja jezu z novim podenjem, izvedbo steze za prehod vodnih organizmov, razširitev struge Savinje nad jezom, izvedbo dveh stabilizacijskih pragov na odseku pod jezom in ureditev erodiranih brežin pod jezom.


Dela so potekala usklajeno z lokalnima ribiškima družinama, pridobljeno je bilo soglasje Zavoda za ribištvo Slovenije, kot tudi Zavoda RS za varstvo narave, pridobljeno je bilo dovoljenje za poseg v naravo, saj se območje jezu nahaja v varovanih območjih Nature 2000, naravne vrednote državnega pomena in ekološko pomembnem območju. Izvajalec investicijsko vzdrževalnih del je koncesionar Hidrotehnik d.d., s podizvajalcem - podjetjem Nivo EKO d.o.o.. Vrednost del je 500.000 € z vključenim DDV.

 

 

Fotogalerija: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/fotogalerija/foto/article//7893/