Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Irena Majcen na ogledu izvedenih protipoplavnih ukrepov v Posavju

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen si je z direktorjem Direkcije RS za vode Tomažem Prohinarjem ogledala izvedene protipoplavne ukrepe v Kostanjevici, Krški vasi, Malencah in HE Mokrice. Pri ogledu protipoplavnih del v Kostanjevici na Krki je ministrica povedala, da je »MOP pristopil k izvedbi protipoplavnega ukrepa, in sicer izgradnji zemeljskega nasipa namesto zidu. Na tem mestu je namreč dostop do nekaterih parcel, ki ga je treba ohraniti.« Na vodotoku Krke so prav tako izvedena določena dela, kot je na primer čiščenje brežin in struge, v spomladanskem času se bodo nadaljevala tudi z utrjevanjem brežine, večja protipoplavna varnost pa se bo zagotavljala z deli pri HE Mokrice.
 
Ministrica si je ogledala tudi območje, kjer se ureja protipoplavna zaščita Krške vasi. Del, kjer se že gradijo nasipi, in del, kjer se gradi protipoplavni zid ter retenzijske površine s črpališčem. Ogledala si je tudi dela v Velikih Malencah pri Globoškem potoku in območje ob reki Sotli, kjer se urejajo zaščite reke Sotle ter razmejitve med ureditvami v državnem prostorskem načrtu (DPN) Mokrice, izven DPN in projekt FRISCO. V letu 2018 se načrtuje pridobitev dopolnitve gradbenega dovoljenja ter izvedba ureditev na desnem bregu reke Krke in na Globoškem potoku v obsegu izgradnje: poplavno varnostni zid v Krški vasi – desni breg in ob Globoškem potoku, prav tako desni breg, izvedba poplavno varnostnih nasipov ob Globoškem potoku – levi breg, izvedba premostitvenega objekta, rekonstrukcija obstoječega premostitvenega objekta ter rekonstrukcija ceste na območju poplavno varnostnih ureditev. Vsa dela naj bi bila zaključena predvidoma poleti 2019. Celotna investicijska vrednost izgradnje celovite poplavno varnostne ureditve na tem območju, vključno s poglabljanjem reke Krke in Save, je ocenjena v višini 5,1 mio EUR.