Skoči na vsebino

NOVICA

Prizadevanja za zmanjšanje poplavne ogroženosti 2017-2018

Konec leta je čas, ko se ozremo na uspehe iztekajočega se leta in se hkrati zremo naprej v leto, ki prihaja. Za vse, ki spremljate delo Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV), smo zbrali pomembnejše dogodke na področju upravljanja z vodami v letu 2017 in nalogami, ki nas čakajo v prihodnjem letu 2018.

 

Glede na cilje, ki si jih je DRSV zadala v preteklem letu, je bilo opravljeno obsežno delo na projektih za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih v Sloveniji. V ta namen je pripravila vloge za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev za projekte »5. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 – Prilagajanje podnebnim spremembam«  za potrebe zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečjih Gradaščice, Selške Sore in Drave. Pri projektu protipoplavne ureditve porečja Gradaščice gre za ureditev porečja na območju jugozahodne Ljubljane in Občine Dobrova-Polhov Gradec. Ocenjena vrednost celotnega projekta je 50 mio €. Za izvedbo I. faze so že odobrena finančna sredstva iz Kohezijskega sklada. Pričetek gradnje načrtujemo za drugo polovico leta 2018. Ostali dve vlogi za protipoplavno ureditev porečja Selške Sore do Dolenje vasi (v vrednosti 37 mio €) in protipoplavne ureditev Drave II – Območje Meže z Mislinjo (v vrednosti 22 mio €) sta v končnem usklajevanju na posredniškem organu. Načrtujemo, da se bodo predvidena gradbena dela začela izvajati v drugi polovici leta 2018.


Kot partner DRSV sodeluje tudi v projektih »6. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 – Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«. Odobrena je vloga za izvedbo projekta Vipava Natura.


DRSV je tudi partner projektov INTERREG s področja zmanjševanja poplavne ogroženosti, sofinanciranih iz programa čezmejnega sodelovanja EU.  V teku je sodelovanje s Hrvaško, projekta FRISCO 1 in 2 (Flood Risk Slovenia-Croatia Operations) 2014-2020. Skupna vrednost projekta je 4 mio €. Za FRISCO 1 so v izdelavi študije na skupnem čezmejnem delu porečja Dragonje, Mure in Sotle in pripravo projektne dokumentacije za Muro, Sotlo, Kolpo in Dravo. Študije bodo dokončane v letu 2018. FRISCO 2 obravnava obnovo pregrade Vonarje. Izvedba del je predvidena v letu 2018. Z Avstrijo načrtujemo projekt  goMURra (»Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti«). Skupna vrednost je 3 mio €. Cilj je zaščita urbanih območij s protipoplavnimi ukrepi mejne Mure na območjih Gornje Radgone – Lutverci in Radgone/Bad Radkersburg – Obrajna/Halbenrain.

 

DRSV na podlagi sklenjenih sporazumov o sofinanciranju med ministrstvom in občino izvaja projekte za protipoplavno zaščito. V izvajanju so projekti z občinami Kamnik, Šentjur, Grosuplje, Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Ig. Skupna vrednost teh projektov je slabih 24 mio €.


V pripravi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo zadrževalnika Vogršček s pripadajočimi objekti, ki se bo izvajal v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Začetek izvedbe del je predviden v drugi polovici leta 2018. Ocenjena vrednost je 4,5 mio €.

 

Direkcija RS za vode izvaja dela in naloge na področju obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, ohranjanja in uravnavanja vodnih količin, izvajanja ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in zagotavljanja vodovarstvenega nadzora. Za izvajanje del so zadolžene gospodarske javne službe, s katerimi je država sklenila koncesijske pogodbe.

 

V letu 2017 je bilo za izvajanje gospodarske javne službe zagotovljenih 13,4 mio €, iz sklada za vode 4,1 mio € za investicijsko vzdrževanje in za odpravo posledic in škode, nastale po neurjih v juniju in avgustu 2016 še dodatnih 11,4 mio €. Z navedenim povečanjem zagotovljenih sredstev za izvajanje javne službe urejanja voda postopno izboljšujemo stanje obstoječe vodne infrastrukture in vodnih ter priobalnih zemljišč. Dela so se izvajala na vseh osmih območjih porečij. Na območju Savinje je obnovljen Grušoveljski jez, na območju zgornje Save je opravljena sanacija Sore v Medvodah; na srednji Savi je končana sanacija Kamniške Bistrice med Domžalami in Virom; na spodnji Savi so izvedena dela na stabilizaciji strug na Glažuti, Sušici, Babnem potoku in potoku Drenovci; na Dravi so izvedena dela na Leškem potoku, pod Dvorjanami, na Hočkem potoku, Oplotnici in Pesnici; na Muri so opravljena dela na Ščavnici, Suhem potoku, Puconskem potoku, Martjanskem potoku, na Veliki reki in na potoku Lipnica v Moravskih Toplicah, na območju Soče sanacija Soče pri Končarjevem žlebu v Trenti, Slapenskem potoku, Tribušaku v Šempasu in na Zapoški pri mostu za zdravstvenim domom v Cerknem; na območju Jadranskih rek z morjem je urejena Reka - Dujčev mlin, Stržen v Narinu, Strunjanska rečica, Raša v Mahničih, sanacija potoka Pjažentin v Paderni in Močilnik - II. faza; na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline je urejen nasip Jernejevega kanala.

 

V letih 2017-2020 je Vlada RS na področju urejanja voda potrdila načrt razvojnih programov in zagotovila 22,7 mio € za izvedbo dodatnih del na vodotokih (iz Sklada za vode 21 mio €, sofinanciranje občin 1,7 mio €). V podpisu so tudi že prve pogodbe za izvedbo del v skupni vrednosti 3,3 mio €. Rok za izvedbo del po teh pogodbah je 30. 4. 2018. V tem znesku so zajeta dela na vseh osmih območjih porečij: zgornje, srednje in spodnje Save, Drave, Savinje, Mure ter povodju Soče in Jadranskih rek z morjem.