Skoči na vsebino

NOVICA

Podpisana pogodba za strateški projekt Frisco 2.1 za obvladovanje poplavne ogroženosti na območju reke Sotle

Posodobitev in nadgradnja pregrade Vonarje

Ljubljana, 21.12. 2017. Na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bila z vodilnim partnerjem strateškega projekta FRISCO 2.1, Direkcijo za vode Republike Slovenije, podpisana pogodba o sofinanciranju projekta iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V okviru projekta kot projektni partner s hrvaške strani sodelujejo Hrvatske vode. Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 EUR.  Predvidena je tudi delitev stroškov 50%-50%.


Projekt je bil odobren na 5. zasedanju Odbora za spremljanje v okviru 1. Prednostne osi programa sodelovanja – Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih.
V okviru projekta, ki se bo zaključil 31.5.2019, bodo izvedeni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer s posodobitvijo in nadgradnjo pregrade Vonarje.

 

Pregrada Vonarje je vodnogospodarski objekt, ki tako rekoč že od izgradnje in pričetka obratovanja v 80-tih letih, služi  kot suhi zadrževalnik ob visokih vodah Sotle  in s tem učinkovito zagotavlja manjšo poplavno  ogroženost dolvodnih površin ob poplavah. Direkcija RS za vode kot upravljavec tega objekta tako izvaja vsakoletna redna vzdrževalna dela na pregradi (košnje in druga redna vzdrževalna dela hidromehanske opreme) in skrbi za nemoteno obratovanje pregrade ter ohranjanje vodnega režima. 


Projekt Vonarje zajema celovito obnovo poškodovanih betonskih površin pregrade, zamenjavo hidromehanske opreme, zamenjavo zastarele strojne in elektro opreme od odjemnega mesta do porabnikov, avtomatizacijo obratovanja zapornic ter daljinskega nadzora upravljanja z zapornicami in zasuni, vgradnjo sistema seizmičnega opazovanja ter spremljajoče aktivnosti ob izvedbi projekta.