Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis sporazuma in pogodbe za protipoplavne ukrepe v Majšperku in Zrečah

Majšperk in Zreče, 9. 4. 2018 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je skupaj z direktorjem DRSV Tomažem Prohinarjem in z županjo Občine Majšperk dr. Darinko Fakin podpisala Sporazum o sofinanciranju projekta »Protipoplavni ukrepi na Dravinji v Majšperku«, z županom Občine Zreče mag. Borisom Podvršnikom pa Pogodbo za izvedbo dodatnih del na področju urejanja voda na območju Dravinje.


Projekt v Majšperku predvideva izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov na Dravinji z namenom omejevanja škode na poseljenih in drugih območjih v primeru poplavnih dogodkov. Z načrtovanimi protipoplavnimi ukrepi se bo zvišala poplavna varnost zaselku hiš pod cesto Majšperk-Breg, za zaščito stanovanjskih objektov v Stogovcih pa je predvidena izvedba individualnih zaščitnih ukrepov. Predvideni ukrepi obsegajo izvedbo visokovodnih nasipov v skupni dolžini 1.272 m, prestavitev Potoka iz Lešja, izvedbo odvodnih jarkov za odvod zalednih voda v skupni dolžini 980 m, izvedbo propustov s povratnimi loputami v visokovodnem nasipu in ureditev prečkanj s komunalnimi vodi. Skupna ocenjena vrednost naložbe zanaša skoraj 1,1 milijona EUR (z DDV), ki jih bo iz Sklada za vode v celoti zagotavljalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2020.


Projekt v Zrečah predvideva vzpostavitev prvotne pretočnosti struge Dravinje in izvedbo ukrepov za ohranjanje funkcionalnosti obstoječih vodnih ureditev in omejevanje škod zaradi erozijskih dejavnikov v strugi in na brežinah vodotoka. Z vzpostavitvijo projektiranega stanja obravnavanega odseka se bo z izvedbo predvidenih ukrepov v primeru visokih voda omejilo posledice škodljivega delovanja voda. Predvideni ukrepi obsegajo aktivnosti za povečanje pretočnega profila Dravinje, odpravo poškodb na brežinah in na obstoječi vodni infrastrukturi ter izvedbo ukrepov za zmanjšanje erozijskih pojavov. Skupna ocenjena vrednost naložbe zanaša skoraj 390 tisoč EUR (z DDV), od tega MOP prispeva sredstva iz Sklada za vode v višini dobrih 320 tisoč EUR (z DDV), občina pa dobrih 66 tisoč EUR. Projekt bo predvidoma zaključen v prvi polovici leta 2019.