Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis sporazumov o sofinanciranju protipoplavnih ukrepov z občinama Šmartno ob Paki in Laško

Ljubljana, 21. 5. 2018 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in Direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar sta z župani Občin Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem in Občine Laško Francem Zdolškom podpisala sporazuma o sofinanciranju protipoplavnih ukrepov na območjih teh dveh občin.

 

Območje občine Laško je eno najbolj poplavno ogroženih v Sloveniji. V zadnjih dveh desetletjih so mesto prizadele tri večje poplave, ki so povzročile veliko škodo na objektih in infrastrukturi. Namen projekta je zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanih območji, zavarovati že obstoječo vodno in drugo infrastrukturo ter zagotoviti stabilnost struge obravnavanega odseka pod Marijagraškim ovinkom v dolžini cca. 640 m. Z izvedbo protipoplavnih ukrepov (visokovodni nasipi, AB protipoplavni zidovi, itd.) in ureditvijo struge Savinje na obravnavanem odseku naj bi se bistveno zmanjšala poplavna ogroženost stanovanjskih objektov ter ogroženost javne prometne in komunalne infrastrukture. Končni cilj, ki se ga zasleduje skozi izvedbo tega projekta, je zmanjšanje obsega poplav do te mere, da se bo razred poplavne nevarnosti v Marija Gradcu zmanjšal iz velikega v srednji in razred preostale nevarnosti. S temi ukrepi naj bi se tako zmanjšala škoda v primeru poplavnih dogodkov. Za predmetni odsek je bil že izdelan Idejni projekt – Ureditev Savinje pod Laškim – II. etapa. Pred izvedbo postopkov javnega naročanja gradbenih del je treba izdelati še vso potrebno investicijsko in projektno dokumentacijo. Skupna ocenjena vrednost investicije zanaša 4.068.880 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor bo zagotavljalo sredstva s postavke Sklada za vode v skupni višini 3.918.880 EUR (okoli 96 %), Občina Laško pa sredstva v skupni višini 150.000 EUR ali okoli 4 %).
 
Ureditev Hudega potoka - Rečica ob Paki. Hudi potok je hudourniški pritok Savinje z zelo strmim povirnim območjem. Glede na danosti povirnega območja so odtoki voda zaradi velikih naklonov zelo hitri, kar povzroči nezaželene erozijske pojave in večjo poplavno ogroženost območij v bližini hudournika. Namen projekta je preučitev možnosti umestitve razbremenilnika na Hudem potoku, ki bi omogočal zadrževanje večje količine visokih voda, kar bi lahko pozitivno vplivalo na zmanjšanje poplavne ogroženosti v naselju Rečica ob Paki. Cilj projekta je izdelava vse potrebne strokovne, tehnične in investicijske dokumentacije za umestitev razbremenilnika visokih voda v prostor ter izvedbo dodatne vodne infrastrukture, ki bodo v kombinaciji zagotovili višjo stopnjo poplavne varnosti. Skupna ocenjena vrednost naložbe zanaša 1.383.480 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor bo zagotavljalo sredstva s postavke Sklada za vode. Možnost dodatnega sofinanciranja iz drugih virov se bo podrobneje opredelila v fazi izdelave investicijske dokumentacije.