Skoči na vsebino

NOVICA

Začetek uporabe Gradbenega zakona

Obveščamo vas, da se s 1. 6. 2018 začne uporabljati Gradbeni zakon, ki dosedanja soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje, izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, ne glede na posebne predpise, šteje za mnenja.


Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) bo vse zahteve za izdajo vodnega soglasja za namen pridobitve gradbenega dovoljenja, vložene od 1. 6. 2018 dalje, štela za zahteve za izdajo mnenja ter o predvideni gradnji tudi izdala mnenje.


O vseh zahtevah za izdajo vodnega soglasja, ki so bile na DRSV vložene pred 1. 6. 2018, se bo odločalo po doslej veljavnih predpisih in bo zanje izdana odločba (vodno soglasje). Taka odločba se bo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja štela za mnenje.


Vodno soglasje si bo investitor tudi po 1. 6. 2018 moral pridobiti za tiste gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim in stanje voda (150. člen Zakona o vodah), pa zanje, glede na Gradbeni zakon, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (npr. enostavni objekt, odstranitev objekta, ipd.).