Skoči na vsebino

NOVICA

Obisk vodstva DRSV na Podvinskem jezu

Včeraj je vodstvo Direkcije RS za vode, na čelu z direktorjem Tomažem Prohinarjem, obiskalo delovišče Podvinskega jezu, kjer bo v sanacijo jezu vključena tudi zidava ribje steze.


Podvinsko-Žalska struga je bila na današnje mesto umeščena v času regulacije Savinje na Polzeli v letih 1886-1893. V naselju Male Braslovče je danes na Savinji zgrajen Podvinski jez, ki je bil postavljen z namenom ohranjanja nivelete dna Savinje in zagotavljanja stalnega dotoka vode v Podvinsko-Žalsko strugo, na kateri je v preteklosti obratovalo večje število mlinov in žag. Sedaj se voda uporablja za tehnološko vodo, namakanje kmetijskih zemljišč, gojenje sladkovodnih organizmov in obratovanje majhnih hidroelektrarn (MHE). Na strugi je trenutno 11 imetnikov vodnih pravic.


Stabilnost jezu je te dni v kritičnem stanju, saj je pod jezom odneslo lesen kontra prag, kar je v kombinaciji z mehko laporno osnovo povzročilo poglobitev dna za cca 1,50 - 2 m in poglobitev podslapja za cca 2,5 m. Jezu ni prevrnilo le zaradi lomljene zasnove, ki onemogoča direktno prevrnitev. V celoti je uničeno leseno prekritje jezu in prodni izpust ob vtoku v Podvinsko-Žalsko strugo.

 

Direkcija RS za vode je tako v letošnjem letu zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na Podvinskem jezu. Namen del je zagotovitev stabilnosti jezu in ohranjanje nivelete, s čimer se bo ohranil vodni režim in preprečilo škodljivo delovanje voda. Tako se bo izvedlo podbetoniranje celotnega jezu z izvedbo dodatne tretje stopnje, izvedlo se bo kompletno novo leseno podenje jezu ter steza za prehod vodnih organizmov, s čimer se bo omogočil prehod vodnega življa in zagotovilo ohranjanje biološke raznolikosti živih organizmov.


Dela so usklajena z lokalno ribiško družino, pridobljeno je soglasje Zavoda za ribištvo Slovenije, kot tudi z Zavodom RS za varstvo narave, pridobljeno je dovoljenje za poseg v naravo, saj se območje jezu nahaja v varovanih območjih Nature 2000, naravne vrednote državnega pomena in ekološko pomembnem območju.