Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ureditev Podvinskega jezu

Danes je v Braslovčah potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavniki Direkcije RS za vode predstavili dela na Podvinskem jezu, kjer je Savinja spodjedla strugo in ogrozila stabilnost jezu. Ta je v naselju Male Braslovče bil zgrajen z namenom ohranjanja nivelete dna Savinje in zagotavljanja stalnega dotoka vode v Podvinsko-Žalsko strugo, na kateri je v preteklosti obratovalo večje število mlinov in žag. Sedaj se voda uporablja za tehnološko vodo, namakanje kmetijskih zemljišč, gojenje sladkovodnih organizmov in obratovanje malih hidroelektrarn. Dela na jezu si je ogledal tudi minister za okolje in prostor Jure Leben.
Struga je bila na današnje mesto umeščena v času regulacije Savinje na Polzeli v letih 1886-1893, pred tem je bil vtok v strugo 1200 m nižje, kjer je bila vrisana že na avstrijskih zemljevidih iz leta 1785. Podvinski jez je bil leta 1990 obnovljen, a se je po tem letu zaradi niza visokih vod dno Savinje začelo poglabljati, kar je še dodatno povečevalo pretočnost struge.
Rečno dno v večini trase poteka v plasti erodibilnega laporja, ki sproti prepereva in odplavlja, struga se zato izrazito poglablja in ogroža obstoječo vodno infrastrukturo. Pod jezom je tako nastal prodni otok, ki se je v zadnjem obdobju močno zarasel, v obeh strugah levo in desno ob otoku pa se zaradi koncentracije toka Savinje pojavlja erozija. Zaradi te je bila spodkopana zračna stran jezu, kar je ogrozilo stabilnost objekta, poglobitev podslapja pa je močno ogrozila stabilnost Podvinskega jezu.
Izvedba del je bila torej potrebna zaradi zagotavljanja varnosti naselja pred poplavnim tokom, zadrževanja in kontroliranja transporta plavin, zagotavljanja stabilnosti in funkcionalnosti objektov ter razmer, ki zagotavljajo izvedbo obnovitvenih del skozi naselje Male Braslovče.
Minister Jure Leben je po ogledu delovišča povedal, da mora biti  urejanje vodotokov in protipoplavni ukrepi ena od prioritet države. Dodal je: »V proračunu bomo zagotovili sredstva, da bodo vzdrževalna in investicijska dela na vodotokih potekala normalno.«
»Direkcija RS za vode je tako v letošnjem letu zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na Podvinskem jezu in strugi Savinje dolvodno od jezu. Namen del je zagotovitev stabilnosti jezu in ohranjanje nivelete, s čimer se bo ohranil vodni režim in preprečilo škodljivo delovanje voda; s sanacijo poškodovanih brežin Savinje in vgradnjo jezbic pa se bo tok usmeril v sredino struge«, je povedal direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar.
»Predvidena je dograditev še ene stopnje jezu, utrditev obeh spodjedenih bokov podslapja, obnova vrhnje lesene obloge, prekritje nove stopnje jezu in izvedba ribje steze za prehod vodnega življa in ohranjanje biološke raznolikosti živih organizmov. Z izgradnjo jezbic dolvodno se bo preprečil nastanek prodišča, zavarovalo se bo izpostavljene brežine Savinje, vzpostavili pa se bodo dodatni habitati za vodni in obvodni živelj «, je povedala vodja Sektorja območja Savinje Alenka Zupančič.
»Dela so usklajena z lokalno ribiško družino, pridobljeno je soglasje Zavoda za ribištvo Slovenije, kot tudi z Zavodom RS za varstvo narave, pridobljeno je dovoljenje za poseg v naravo, saj se območje jezu nahaja v varovanih območjih Nature 2000, naravne vrednote državnega pomena in ekološko pomembnem območju«, je še dodal Prohinar.
Izvajalec investicijsko vzdrževalnih del je koncesionar Hidrotehnik d.d., s podizvajalcem podjetjem Nivo EKO d.o.o.. Vrednost del je 900.000 € z vključenim DDV.