Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Jernejev kanal očiščen opuščenih plovil neznanega lastnika

Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP), Območna enota Koper, je oktobra 2018 v Jernejevem kanalu evidentiral 25 opuščenih potopljenih, delno potopljenih in delno plavajočih plovil. Na tej osnovi je pripravil Odločbo, po kateri je Direkciji za vode (DRSV) naložil odstranitev 16 opuščenih plovil brez identifikacijskih oznak in znanega lastnika z vodnega in priobalnega zemljišča s parcelno št. 5436, k.o. Sečovlje. Za preostalih 9 opuščenih plovil z identifikacijskimi oznakami je IRSOP s pomočjo Uprave RS za pomorstvo pričel postopek ugotavljanja lastništva in ugotovil, da se za 3 opuščena plovila lastnikov ne da izslediti. Zato je IRSOP izdal še dopolnilno Odločbo, s katero je naložil DRSV tudi odstranitev teh treh opuščenih plovil neznanega lastnika.  
DRSV je novembra 2018 izdal Javni poziv, v katerem je lastnike opuščenih plovil pozval k odstranitvi le-teh iz Jernejevega kanala. Na poziv sta se odzvala 2 lastnika, ki sta plovili sama odstranila. Preostalih 14 opuščenih plovil neznanega lastnika iz prve Odločbe IRSOP in 3 iz druge Odločbe IRSOP je obvezna državna gospodarska javna služba na področju urejanja voda na območju izvajanja del in storitev čiščenja gladine celinskih voda ter preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda na celotnem območju Republike Slovenije -  VGP Drava Ptuj, odstranil iz kanala. Z deli je koncesionar pričel po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj v torek, 15. januarja, zaključil pa včeraj, 23. 1. 2019.
Pred odstranitvijo so bila opuščena plovila pregledana in pripravljena za dvig oz. izvlek. Sam postopek odstranitve iz vode je bil odvisen od vrste in velikosti plovila, materiala, dotrajanosti, potopljenosti... Pomembni sta bili tudi dostopnost z brežine kot tudi sama oddaljenost od brežine. Območje ob posameznem plovilu je koncesionar glede na ugotovljeno stanje ustrezno zavaroval s plavajočo pregrado oz. z namenskimi vpojnimi sredstvi za absorpcijo naftnih derivatov. Po dvigu oz. izvleku na brežino so se plovila odcedila, odstranil se je rečni mulj. Z brežin vodotoka se je v nadaljevanju še ročno odstranil ves zdrobljen in razsut material. Nevarnih snovi na opuščenih plovilih ni bilo. Tako pripravljena opuščena plovila so bila z brežin preložena v zabojnik in odpeljana v Avstrijo na nadaljnjo obdelavo in razgradnjo.
Opuščena plovila so se odstranjevala z ustrezno strojno mehanizacijo, dve od brežine oddaljeni in razpadli potopljeni plovili pa s plovnim bagrom. Pri izvedbi je sodelovalo tudi podjetje Oceanik iz Kopra s svojimi potapljači, ki so izvajali podvodna dela.  
Vsa iz Jernejevega kanala odstranjena opuščena plovila so bila predana prevzemniku Saubermacher Slovenija d.o.o., ki jih je prepeljal v razgradnjo oz. na uničenje v Avstrijo.  S tremi prevozi je bilo prepeljanih 45.300 kg opuščenih odpadnih plovil.
Po odstranitvi opuščenih plovil je koncesionar pričel še z odstranjevanjem opuščenih, dotrajanih pomolov, predvsem  tistih, na katerih so bila privezana odstranjena plovila. Tako je do vključno srede, 23. januarja, odstranil tudi 8 dotrajanih in odsluženih priveznih mest ter 15 pilotov, v količini cca 10 m3 iz čiste, neobdelane lesovine (akacija, smrekovina).

Brežine vodotoka oz. območje delovišča je koncesionar po izvleku in odstranitvi plovil oz. po nakladanju le-teh sproti saniral, enako tudi cesto, ki jo je pometel, po potrebi tudi spral, poravnal gramoz ob bankini. Enako je naredil po odstranitvi pomolov in pilotov.
Dela v Jernejevem kanalu so se izvaja pod naravovarstvenim nadzorom upravljavca Krajinskega parka Sečoveljske soline, prav tako je bilo zagotovljeno ustrezno varovanje na brežino izvlečenih plovil.