Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Odstranjevanje opuščenih plovil neznanega lastnika se je začelo


Danes je Direkcija RS za vode (DRSV) začela z odstranjevanjem opuščenih plovil neznanih lastnikov iz Jernejevega kanala. Gre za napovedan ukrep, ki sledi Pozivu, s katerim je na podlagi Odločbe Inšpekcije RS za okolje in prostor...

Napoved za plačilo vodnega povračila in podatki za izračun plačila za koncesijo


Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. 1. 2019 pri Direkciji RS za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Zavezanci za plačilo vodnega povračila so imetniki vodnih pravic, podeljenih z vodnim dovoljenjem...
Slap Bena, foto: B. Rogelj

Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«. Skupna...
Logotip Poplavna varnost Železnikov

Praznično voščilo


Izteka se rok poziva lastnikom opuščenih predmetov/plovil


Konec tega meseca se bo iztekel rok, do katerega je Direkcija RS za vode pozvala lastnike opuščenih predmetov – opuščenih plovil, ki so brez identifikacijskih oznak, da te odstranijo z vodnega in priobalnega zemljišča Jernejevega...

Izvedene aktivnosti partnerja Direkcije RS za vode v projektu »VIPava« v letu 2018


Tekom poletja se je na Direkciji RS za vode pripravila projektna naloga za izdelavo celotne projektne dokumentacije za ukrepe predvidene v projektu »VIPava«. Navedena projektna naloga predstavlja osnovo za izdelavo hidrološko –...

Posvetovanje o predlogu posodobljene Predhodne ocene poplavne ogroženosti Slovenije


Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) začenja posvetovanje z vsemi javnostmi o predlogu posodobljene Predhodne ocene poplavne ogroženosti Republike Slovenije, ki vključuje tudi preveritev in posodobitev nabora območij pomembnega...